securityJarosław KACZYŃSKI
xxxxx
Biuro Ochrony Rządu
wobec współczesnych zagrożeń

    Trudno znaleźć taki kraj, w którego historii nie odnotowano zamachu na prezydenta, premiera bądź innego przedstawiciela kierowniczych organów państwa.

    Sprawowana przez daną osobę funkcja, czy też ważna dla interesów państwa pozycja polityczna, skłania do rozpatrzenia istotnych aspektów związanych z bezpieczeństwem tych osób: wpływ konkretnej osoby na określoną sytuację i jej otoczenie oraz oddziaływanie psychologiczne na społeczeństwo.

    Zamachowcy doskonale znają starą zasadę taktyki walki, która mówi, że przeciwnika najłatwiej pokonać pozbawiając go "głowy". Doprowadzenie do sytuacji: państwo bez rządu, rząd bez premiera, ministerstwo bez ministra wiąże się z chaosem i z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Życie i zdrowie konkretnej osoby piastującej określoną funkcję w państwie jest związane z bezpieczeństwem państwa, a przez to ma wpływ na całe społeczeństwo. Chroniąc taką osobę, chroni się nie tylko przedstawiciela państwa, ale całe państwo, a co za tym idzie - także społeczeństwo.

  Społeczeństwo oczekuje od decydentów zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa. Jest to jeden z podstawowych elementów kontraktu pomiędzy społeczeństwem a jego przedstawicielami. Jeśli ginie decydent, oznacza to, że zerwano kontrakt. Władza w takim przypadku kojarzy się ze słabością, bezradnością oraz traci wiarygodność w oczach społeczeństwa. Społeczeństwo pozbawione przemocą kierownictwa podświadomie deprecjonuje swoją własną wartość. To psychologiczny efekt porażki.

    Wiele służb z innych państw dostosowało już swoje zadania i zakres działania do nowych wyzwań zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających ochronie. Również Biuro Ochrony Rządu Rzeczypospolitej Polskie j stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami, które, z jednej strony, zdominowane są wzrostem zagrożeń wobec osób podlegających ochronie, z drugiej natomiast - brakiem zrozumienia roli tej formacji w systemie ich bezpieczeństwa.

   Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej, którą autor obronił w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Pozycja składa się z trzech części. W pierwszej części omówione są zagrożenia związane z pełnieniem funkcji publicznych, miejsce BOR w systemie ochrony osób podlegających ochronie oraz historia instytucji i organów zajmujących się od 1918 roku ochroną najważniejszych osób w Polsce. W części drugiej przedstawiono wyniki obszernych badań ankietowych (320 diagramów i wykresów) wraz z wnioskami. W ostatniej części autor zaproponował zmodyfikowany model funkcjonowania BOR dostosowany do współczesnych zagrożeń.


Jarosław KACZYŃSKI
xxxxx
Taktyka działań ochronnych
Ochrona osób

    W ciągu ostatnich dziesięcioleci świat stał się bardzo niebezpieczny dla polityków i znanych osobistości. Są dziś obiektami regularnych ataków: politycy z powodów politycznych, rodziny królewskie, biznesmeni czy inne osoby - z bardziej lub mniej znanych powodów. Służby wywiadowcze informują o różnych organizacjach terrorystycznych i przestępczych, w których są setki gotowych na wszystko zabójców. Jeśli dodamy do tego zagrożenie, jakie stanowią psychopatyczni mordercy, potrzeba ochrony staje się zrozumiała.     Teoria i praktyka prowadzenia działań ochronnych powstają dzięki zdobyciu różnego rodzaju doświadczeń, które tworzą podwaliny systemu sprawnego użycia grup ochronnych. Dotyczy to w równej mierze ludzi, jak i sprzętu ochronnego, a całość tej problematyki nosi nazwę taktyki. Przez pojęcie taktyka działań ochronnych należy rozumieć metody działań ochronnych prowadzonych przez agentów ochrony funkcjonujących w grupach i poza nimi. Metody te dotyczą planowania działań ochronnych, bezpośredniego ich wcielania w życie oraz postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia w wyniku ataku na osoby objęte ochroną. Taktyka działań ochronnych (w tym ochrona osób) powinna tworzyć podsystem antyterrorystycznego systemu zabezpieczenia kraju.

    Celem niniejszej pracy jest ukazanie przyczyn zamachów, metod, którymi są one przeprowadzane, oraz usystematyzowanie i przedstawienie najlepszych metod taktycznych i technicznych ochrony przed nimi. Wskazanie, na ile zamach może zmienić polityczne i socjologiczne oblicze miast, państw, a nawet całego świata, oraz odkrycie, w jaki sposób przyczyny i metody ich przeprowadzania, mogą mieć znaczenie dla agentów ochrony w ustalaniu, jak skutecznie chronić daną osobę. Przedstawione metody postępowania w wypadku działań ochronnych są podstawą stworzenia stałej, jednolitej bazy metodologicznej, na której powinna powstać trwała i akceptowana przez wszystkie podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony osób nadbudowa, stanowiąca wykładnię zasad działania ochronnych formacji państwowych i agencji prywatnych.

    Publikacja zawiera kompendium wysoce specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony osób. Przeznaczona jest dla formacji, instytucji i agencji ochronnych zajmujących się szkoleniem i realizowaniem zadań z zakresu ochrony bezpośredniej osób oraz dla innych ludzi zainteresowanych tą problematyką.
Prezentowana pozycja jest efektem ponad dwudziesto letniego doświadczenia autora, nabytego w wojskowych jednostkach specjalnych i służbach zajmujących się ochroną krajowych i zagranicznych przywódców państw i rządów na terenie kraju oraz przygotowywaniem i zabezpieczaniem pobytu polskich delegacji poza jego granicami.Publikacja zbiorowa
xxxxx
Ochrona osób i mienia - Vademecum


    To kompleksowo opracowany podręcznik, dostosowany do potrzeb słuchaczy policealnych szkół oraz kursów na licencję pierwszego i drugiego stopnia pracowników ochrony. Stanowi również znakomite kompendium wiedzy dla szefów i pracowników ochrony. Pozycja omawia w zwięzły i przystępny sposób zagadnienia z różnych dziedzin prawa, psychologii, socjologii, etyki, ekonomii i zarządzania. Szczególny nacisk położony został na tematykę zawodową: ochronę mienia, konwojowanie, ochronę osób, techniczne środki zabezpieczeń, sporządzanie planów ochrony oraz czynności związane z prowadzeniem firmy ochronnej.

    "Vademecum", to pozycja zbiorowa wydana przez Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony "O'chikara" - Lublin 2000 rok.  Autorami są pracownicy naukowi wyższych uczelni, wysocy rangą funkcjonariusze Policji oraz doświadczeni i wyjątkowi w swoich dziedzinach specjaliści.
dr Jarosław Kaczyński jest autorem znaczącego rozdziału - "Ochrona osób".
terror


terror

 

terror